شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  فلنج » فلنج مهار کننده یا آنچور فلنج
   
فلنج مهار کننده یا آنچور فلنج

 

فلنج مهار کننده یا آنچور فلنج

این نوع فلنج شبیه دو فلنج گردندار بهم چسبیده (یکپارچه) می باشد و از دو طرف به لوله جوش شده و برای مهار خط لوله از حرکت طولی ناشی از فشار داخلی و اختلاف درجه حرارت و... بکار می رود تا به سیستم و دستگاه ها آسیب نرسد.کلمات کلیدی

انکر فلنج فولادی, انکر فلنج کربن استیل,انکر فلنج استیل,انکر فلنج استنلس استیل,فلنج مهار کننده,فلنج مهار کننده فولادی,فلنج مهار کننده کربن استیل,فلنج مهار کننده استیل,فلنج مهار کننده استنلس استیل,انکر فلنج فولادی کلاس150,انکر فلنج فولادی کلاس300,انکر فلنج فولادی کلاس600,انکر فلنج فولادی کلاس900,انکر فلنج فولادی کلاس1500,انکر فلنج فولادی کلاس2500, انکر فلنج استیل کلاس150, انکر فلنج استیل کلاس300,انکر فلنج استیل کلاس600,انکر فلنج استیل کلاس900,انکر فلنج فولادی کلاس1500,انکر فلنج استیل کلاس2500,قیمت انکر فلنج فولادی کلاس150,قیمت انکر فلنج فولادی کلاس300,قیمت انکر فلنج فولادی کلاس600,قیمت انکر فلنج فولادی کلاس900,قیمت انکر فلنج فولادی کلاس1500,قیمت انکر فلنج فولادی کلاس2500, قیمت انکر فلنج استیل کلاس150,قیمت انکر فلنج استیل کلاس300,قیمت انکر فلنج استیل کلاس600,قیمت انکر فلنج استیل کلاس900,قیمت انکر فلنج استیل کلاس1500, قیمت انکر فلنج استیل کلاس2500