شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  جداول فشار و دما » جدول رابطه بین class و PN