شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  جداول فشار و دما » جدول رابطه بین API و ANSI
   
جدول رابطه بین API و ANSI

 

API (psi) ANSI (psi)
2000 600
3000 900
5000 (345 bar working pressure) 1500
10000 (690 bar working pressure) 3000
15000 (1035 bar working pressure) 4500

کلمات کلیدی

جدول رابطه بین API و ANSI , فروش جدول رابطه بین API و ANSI , جدول رابطه بین API و ANSI 316 , قیمت جدول رابطه بین API و ANSI , فلنج , جدول رابطه بین API و ANSI , جدول رابطه بین API و ANSI , جدول رابطه بین API و ANSI 321